Liên hoan Kịch nói Toàn quốc - 2021 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại Nhà hát Tháng Tám - TP. Hải Phòng

Ảnh liên quan: