Nhằm phát huy hiệu quả những dấu ấn nổi bật về các giá trị lịch sử, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật - nơi chứa đựng những giá trị nhân văn mang màu sắc địa phương; tạo môi trường để mọi người gặp gỡ, tương tác, kết nối những sản phẩm văn hóa có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu hưởng thủ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân và du khách. Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch Sáng đèn số 120/KH - SVHTT.