Ảnh liên quan: 
Một số hình ảnh vở diễn Hoàng Đế Tiền Lê của Đoàn chèo HP công chiếu tại Nhà hát TP ngày 26/9/2020
Một số hình ảnh vở diễn Hoàng Đế Tiền Lê của Đoàn chèo HP công chiếu tại Nhà hát TP ngày 26/9/2020
Một số hình ảnh vở diễn Hoàng Đế Tiền Lê của Đoàn chèo HP công chiếu tại Nhà hát TP ngày 26/9/2020
Một số hình ảnh vở diễn Hoàng Đế Tiền Lê của Đoàn chèo HP công chiếu tại Nhà hát TP ngày 26/9/2020
Một số hình ảnh vở diễn Hoàng Đế Tiền Lê của Đoàn chèo HP công chiếu tại Nhà hát TP ngày 26/9/2020